Pääomasijoittamisen myyteistä kohti mahdollisuuksia

Pääomasijoittaminen on olennainen osa modernia yhteiskuntaa, talouden kiertokulkua ja kasvua, mutta siihen liittyvät myytit ja väärinkäsitykset saattavat luoda harhaanjohtavia käsityksiä pääomasijoittamisen todellisista vaikutuksista. Yleinen myytti ja kritiikki pääomasijoittajia koskien on pääomasijoittajan mukaantulon johtaminen väistämättä työpaikkojen vähennyksiin, toimintojen supistamiseen ja palkkojen kiristymiseen. Nämä väitteet ovat kuitenkin useimmiten harhaanjohtavia, jättäen vähemmälle huomiolle pääomasijoittajan kanssa kumppanoitumisen myönteiset vaikutukset liiketoiminnan kasvuun ja resurssien tehokkaaseen kohdentamiseen.

Yhdessä tuottavampaa liiketoimintaa luomassa

PwC:n tutkimuksen mukaan pääomasijoittajien kohdeyritysten henkilöstömäärä Suomessa kasvoi vuosina 2012–2021 37 prosenttiyksikköä enemmän kuin itsenäisesti toimivien yritysten. Jo tämä kumoaa osaltaan myyttiä työpaikkojen vähentymisestä pääomasijoittajan mukaantulon myötä, ja antaa näyttöä täysin päinvastaisesta kehityksestä pääomasijoittajien kohdeyrityksissä.

Kesällä 2021 kirjoittamani pro gradu -tutkielman tulokset vahvistavat näkemystä pääomasijoittajien asemasta tärkeänä kasvukumppanina. Tutkimissani kohdeyrityksissä tapahtuva kasvu oli huomattavaa verrattuna verrokkiyhtiöihin. Otoksessa tuottavuus ja työllisten määrä kasvoivat pääomasijoittajien kohdeyrityksissä enemmän kuin verrokkiryhmissä Suomessa ja Ruotsissa tarkastelujakson aikana.

Pääomasijoittajat eivät ainoastaan säilytä jo olemassa olevia työpaikkoja, vaan luovat uusia työllistymismahdollisuuksia ja parantavat kohdeyritysten kokonaistuottavuutta. Kehityksen mukana tulleet tuotot puolestaan päätyvät loppupeleissä pääomasijoitusyhtiön rahastoon sijoittaneille tahoille, kuten työeläkeyhtiöille, hyödyttäen yhteiskunnan hyvinvointia pitkässä juoksussa.

Pääomasijoittaja on kullanarvoinen kasvukumppani

Pääomasijoittajat tuovat yrityksiin paitsi rahoitusta, myös asiantuntemusta ja laajoja verkostoja. Erityisesti teknologiaintensiivisillä ja asiantuntemusta vaativilla aloilla pääomasijoittajat ovat keskeisessä roolissa, täydentäen julkista innovaatiotukea. Tuki on erityisen tärkeää pienten ja keskisuurten yritysten menestyksen ja kasvun kannalta. Pääomasijoittajan osaaminen organisaation kehittämisessä, yritysostoissa ja pääomarakenteen hallinnassa auttaa yrityksiä kasvamaan ja laajentumaan usein omien kotimarkkinoiden ulkopuolelle. Juuri Partnersilla on laajaa kokemusta yritysten tukemisessa kaikilla näillä osa-alueilla.

Vähemmän palkkaa ja kovaa kuria – vai sittenkin jotain muuta?

Vaikka pääomasijoittajat pyrkivät kehittämään ja tehostamaan kohdeyritystensä toimintaa, tämä kuitenkin harvoin tarkoittaa suurta myllerrystä ja irtisanomisia yrityksen henkilöstölle vastoin vanhahtavaa harhaluuloa. Päinvastoin, tutkimukset osoittavat pääomasijoittajien kohdeyritysten luovan työpaikkoja, kasvattavan henkilöstömääräänsä ja palkkatasoa pitkällä aikavälillä. Myytti pääomasijoittajien keskittymisestä ainoastaan kustannusten leikkaamiseen ja lyhyen aikavälin voittoihin työntekijöiden kustannuksella on kotimarkkinoillamme harhaanjohtava. Esimerkiksi aiemmin mainitussa gradututkielmani otoksessa palkkakehityksen osalta Suomen ja Ruotsin markkinoilla ei havaittu merkittäviä eroja pääomasijoittajien kohdeyritysten ja verrokkiyritysten välillä.

Tasapainoinen kasvu pääomasijoittajan tuella

Pääomasijoittaja voi pitkässä juoksussa olla tärkeässä asemassa kohdeyrityksen resurssien tehokkaassa allokoinnissa, tuottavuuden parantamisessa ja pitkäaikaisen kasvun tukemisessa – kokonaisvaltaisena kasvukumppanina kohdeyrityksen johdolle. Näiden lisäksi pääomasijoittajalla on tärkeä rooli yhteiskunnan hyvinvoinnin kasvattamisessa, esimerkiksi osana eläkejärjestelmää. Juuri Partners kasvattaa yrityksistä menestystarinoita, luoden samalla pitkäkestoista arvoa yhteiskunnalle.

– Iiro Salminen

Juuri Partnersin ”Kasvun Juurella” -blogisarja on sarja kirjoituksia yrittäjille ja yrittäjänhenkisille lukijoille, tarjoillen näkemyksiä ja oivalluksia kasvuyritysten matkasta kasvukumppanin näkökulmasta. Sarja koostuu asiantuntijoidemme näkemyksistä yrittäjän ja pääomasijoittajan yhteisestä matkasta kohti menestystä, kattaen eri vaiheet aina kumppanin valinnasta exitiin. Kirjoituksissamme korostuu etenkin yhteisen arvon luominen, vastuullinen kasvu, sekä päätöksenteon avaintekijät.

Blogisarja tarjoaa eläviä esimerkkejä ja käytännön oppeja, jotka valaisevat Juuri Partnersin ainutlaatuista lähestymistapaa sijoittamisessa ja yhteistyössä yrittäjien kanssa. Tavoitteenamme on tarjota lukijalle ei vain tietoa, vaan myös inspiraatiota ja työkaluja, jotka tukevat heidän kasvutarinaansa yhdessä pääomasijoittajan kanssa, tai ilman.