Toimintamalli

Juuri on rahoituksen, liiketoiminnan kehittämisen ja kasvun kumppani vakiintuneille suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille. Kohdeyrityksen kasvuun tarvittava rahoitus räätälöidään aina yrityksen kasvusuunnitelman lähtökohdista. Samalla Juuri tukee yrityksen omistajia ja johtoa strategian ja liiketoiminnan toteuttamisessa kokonaisvaltaisesti aina hallitustyöskentelystä operatiivisen toiminnan kehittämiseen. Kohdeyrityksiä tuetaan mm: 

 

Liiketoiminnan kehittämisessä ja kasvun esteiden poistossa

Kasvuinvestointien rahoittamisessa

Laajemmassa omistusrakenteen muutoksessa 

Kasvuun liittyvien käyttöpääomahaasteiden poistamisessa

Jälleenrahoituskyvyn parantamisessa

Juuri on mukana yrityksessä joko vähemmistö- tai enemmistöomistajana. Yhdessä tehtävän kasvuloikan aikana Juuri tukee kohdeyrityksen kasvua ja liiketoimintasuunnitelman toteutusta optimaalisella, yhtiön tarpeisiin suunnitellulla kokonaisrahoituksella, tarvittaessa myös velkainstrumentein. Yksittäisen yrityksen saama kokonaisrahoitus on tyypillisesti 5–12 miljoonaa euroa, ja rahoitusaika 3–4 vuotta. Sijoituksista irtaantuminen toteutetaan omistajien yhteisesti asettaman tavoitteen mukaisesti.

Juuri Partners jakaa kohdeyhtiöiden muiden omistajien kanssa vahvan yhteisen intressin yhtiön kehittämiseen ja omistaja-arvon kasvattamiseen.

Juuri Partners noudattaa kohdeyritysten arvonmäärityksissä ja raportoinnissa alan kansainvälisiä ohjeistuksia ja standardeja.

Visio

Juuri haluaa olla kunnianhimoisten suomalaisten yritysten kiinnostavin kasvukumppani sekä pääomasijoitusalan uudistaja.

Missio

Juurella on voimakas tahto kehittää ja kasvattaa suomalaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä, sekä tukea ja vaurastuttaa yrittäjiä ja suomalaista yhteiskuntaa.

Arvot

Juuri kyseenalaistaa tarvittaessa totutut toimintatavat ja pyrkii löytämään uudenlaisia ratkaisuja ongelmiin. Tämä koskee niin Juuren tapoja tukea yrittäjiä strategian määrittelyssä, kasvuun liittyviä toimintamalleja kuin viestimisen tapojakin. Yhdistämällä sekä toimivaksi koettua että uusia, tuoreita ratkaisumalleja päästään parhaisiin tuloksiin ja hallittuun riskitasoon.

Juuri fanittaa väkevästi suomalaista yrittäjyyttä ja pyrkii osaltaan edistämään suomalaisten PK-yritysten menestystä. Haluamme olla yrittäjille helposti lähestyttävä, haluttu ja luotettava kumppani, aisapari, jonka kanssa yhdessä toimien yrityksen menestys saadaan uudelle tasolle. Yrittäjähenkisyys näkyy myös yritteliäisyytenä, olemme valmiita taistelemaan yritystemme puolesta. Mitä paremmin saamme yrittäjämme menestymään, sitä paremmin menestyy myös Juuri.

Toimintatapaamme yrittäjien kanssa leimaa reilu yhdessä tekemisen henki, uskomme siihen että menestyvän yhteistyön tulee olla vähintäänkin mukavaa, mahdollisimman usein hauskaa. Samoin haluamme olla  yhteistyössä yrittäjiemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa, avainasemassa on luotettavuus. Haluamme olla sanojemme mittaisia joka tilanteessa, mieluiten ylittää odotukset. Juuren kanssa yrittäjän ei pidä koskaan joutua yllättäviin ongelmatilanteisiin

Uskomme menestyksen rakentamiseen kannustavuuden kautta. Juuri kannustaa yrittäjiään, kohdeyritysten johtoa sekä näiden työntekijöitä. Juuren tiimissä kaikki kannustavat toisiaan. Kannustamme myös muita sidosryhmiämme heidän tehtävissään ja elämässään. Kannustamisen tuo meille kaikille taloudellista hyvinvointia ja hyvää fiilistä.

Juuri on kasvu- ja kehityshakuinen: pyrimme kasvuun niin taloudellisesti, henkisesti kuin osaamisenkin suhteen. Intohimomme on tukea portfolioyritystemme ja yrittäjiemme kasvua sekä vaurastumista. Haluamme myös itse kasvaa sekä tukea toinen toistemme kasvua.

Vastuullisuus

Juuri Partners on sitoutunut toimimaan sijoittajana ja omistajana vastuullisesti. Vastuullisuustyömme tavoitteena on kehittää entistä arvokkaampia, kasvukykyisempiä ja vastuullisempia yrityksiä suomalaiseen yhteiskuntaan.

Vastuullisuus on integroitu osa Juuren sijoitusprosessia, omistaja-agendaa ja raportointia.  Aktiivisena omistajana meillä on mahdollisuus vaikuttaa suoraan salkkuyhtiöidemme vastuullisuuskysymyksiin. Seuraamme ja johdamme omistaja-arvoon vaikuttavia olennaisia vastuullisuuskysymyksiä systemaattisesti, ja kytkemme vastuullisuusteemat tiiviisti salkkuyhtiöidemme strategisiin tavoitteisiin. 

Esimerkki vastuullisuustyöstämme käytännössä on KAS-Telineiden päätös korvata sääsuojien valmistuksessa yleisesti käytetty PVC-muovi ympäristöystävällisemmällä polypropyleenillä. Sääsuojaukseen liittyvän hiilijalanjäljen pienenemisen edut syntyvät suojien valmistuksessa käytetyn materiaalin matalammasta ilmastokuormasta sekä mahdollisuudesta hyödyntää materiaali käytön jälkeen energiana. Aiheesta lisää tiedotteestamme.

Antti Antikainen vastaa Juuri Partnersilla vastuullisuustoiminnostamme.

Lue lisää ESG-politiikastamme

Juuri Partnersin vastuullisuusraportti 2023

 

Avoimuusperiaatteet

Juuri Partners Oy on perustettu vuonna 2014, ja se on avainhenkilöidensä kokonaan omistama yhtiö.

Yhtiö on vuonna 2015 merkitty Finanssivalvonnan vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 5 luvun 1§:n mukaiseen ylläpitämään julkiseen rekisteriin.

Yhtiö hallinnoi 81,5 miljoonan euron määräistä Juuri Rahasto I Ky:tä ja 125 miljoonan euron määräistä Juuri Rahasto II Ky:tä. Rahastot tekevät vähemmistö- ja enemmistösijoituksia suomalaisiin pk-yrityksiin, joiden liikevaihto on noin 5-150 miljoonaa euroa. Rahastot voivat tehdä sijoituksia sekä osakkeisiin, muihin oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin että lainainstrumentteihin.

Juuri Rahasto I Ky:n sijoittajat ovat suomalaisia eläke- ja vakuutusyhtiöitä. Juuri Rahasto II Ky:n sijoittajapohja muodostuu suomalaisesta ja kansainvälisestä eläke- ja vakuutusyhtiökentästä.

Rahastojen arvonmäärityksessä sovelletaan kansainvälisesti vakiintuneita IPEV-arvonmääritysohjeistusta.

Rahastojen sijoittajaraportoinnissa sovelletaan Invest Europen raportointiohjeistusta ja raportointi tehdään AtomInvest-ohjelmistolla.

Juuri Partners Oy on Pääomasijoittajat ry:n jäsen ja se noudattaa toiminnassaan Pääomasijoittajat ry:n suosituksia.

Ensisijaiset mediakontaktit: Samuli Sipilä, puh + 358 40 771 1764, samuli.sipila@juuripartners.fi