Pääomasijoittaminen

 

Mitä on pääomasijoittaminen?

Pääomasijoittaminen on ammattimaista sijoitustoimintaa, jonka kohteena ovat yksityiset yhtiöt. Toiminnan rahoittamisen lisäksi pääomasijoittaja tukee ja kehittää kohdeyhtiötä tiiviissä yhteistyössä yhtiön johdon kanssa. Tavoitteena on kasvattaa yrityksen arvoa siten, että arvonnousu hyödyttää kaikkia osakkeenomistajia. Pääomasijoittaja on aina väliaikainen omistaja, ja sijoitusjakson pituus on tyypillisesti noin 3–6 vuotta. Irtautumisella pääomasijoittajan rahastoissa olevat, tyypillisesti kotimaiset eläkeinstituutiot, ja muut yrityksen omistajat realisoivat yrityksessä tapahtuvan, kehittämistoimien ja kasvun aikaan saaman omistaja-arvon kasvun.

 

Milloin pääomasijoittaja on hyvä vaihtoehto?

Yrityksen kasvu ja kehittyminen vaatii aina varallisuutta. Pääomasijoittajan tekemä sijoitus vahvistaa suoraan yrityksen omaa pääomaa. Samalla pääomasijoittaja saa sijoituskohteen, missä on arvonnousupotentiaalia. Koska sijoittaja haluaa kohteelleen arvonnousua, kohdeyhtiön liiketoimintamallin on oltava skaalautuva, markkinan riittävän suuri ja tuotteen kilpailukykyinen. Yrityksen johdon tulee olla sitoutunut niin kasvuun, yhteistyöhön pääomasijoittajan kanssa kuin siihenkin, että yritys myydään kehitysvaiheen jälkeen seuraavalle omistajalle.

 

Mikä erottaa Juuren toimintamallin muista toimijoista?

Juuri on suomalainen pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa pieniin ja keskisuuriin vakiintuneisiin kasvuyrityksiin. Siinä missä suurin osa pääomasijoittajista hakee enemmistöomistusta, Juuri Partners tekee yhtiölähtöistä rahoitusta, jolloin sen omistusosuus on yhtiöstä riippuen 20–70 prosenttia. Sijoituksen koko  on yleensä 3–20 miljoonaa euroa.

Yritysarvon kasvattaminen on kaiken Juuren toiminnan keskiössä. Yhteisesti laaditun kasvustrategian lisäksi Juuri Partners tuo salkkuyhtiöihinsä osaamista, kontakteja ja ammattimaista hallitustyöskentelyä sekä sparraa johtoa ja omistajia aktiivisesti. Toimintamalli pohjautuu aktiiviseen kehitystyöhön ja yhteiseen taloudelliseen intressiin. Viime kädessä pääomasijoittaminen onkin jaetun riskin ottamista, ja hankkeen onnistuminen mitataan irtautumisvaiheessa. Hyvinvoiva ja vahva yritys luo hyvinvointia myös ympärilleen mielekkäiden ja luotettavien työpaikkojen sekä verotulojen muodossa.

Yhteinen sitoutuminen kasvuun ja yhtiön kehittymiseen yhdessä yrittäjän, johdon ja muiden avainhenkilöiden kanssa painottuu Juuri Partnersin strategiassa. Näin ollen Juuri ei tyypillisesti lähde mukaan yritykseen, missä omistaja on myymässä yhtiötä ja jättäytymässä samalla pois yrityksen toiminnasta. Sukupolvenvaihdoksissa jo työn tehnyt yrittäjä jää usein taka-alalle myydessään osuutensa, jolloin Juuri kumppanoituu ja tukee uutta sukupolvea yrityksen haltuunotossa, omistajaksi ryhtymisessä sekä uuteen kasvuun ohjaamisessa.

Juuri Partners keskittyy vakiintuneisiin, perusliiketoiminnaltaan terveisiin ja kannattaviin yhtiöihin. Alkavan vaiheen (venture capital/VC) tai liiketoiminnan tervehdyttämistä vaativat kohteet (turnaround) ovat yhtiön strategian ulkopuolella.

 

Minkälainen yritys sopii Juurelle?

Juuri Partners sijoittaa kotimaisiin pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin, joiden kasvun edellytykset ovat kunnossa. Juuri toimii yrittäjän kumppanina kiihdyttäen olemassa olevaa liiketoimintaa ja vieden sitä eteenpäin seuraavalle tasolle. Toimintamalli sopii hyvin esimerkiksi perheyrityksille, sukupolvenvaihdoksiin, yrittäjäksi ryhtymiseen, omistajarakenteen muutoksiin sekä kasvun edellyttämiin investointitarpeisiin – tilanteisiin, joissa tarvitaan paitsi rahoitusta, myös kumppania toiminnan kehittämiseen. Kun irtaantumisen aika koittaa, yhtiö voidaan myydä taikka listata, tai yrittäjä voi lunastaa sen itselleen.

 

Minkälaisin kriteerein sijoituksia tehdään?

Pääomasijoittajien rahastojen varat ovat institutionaalisilta sijoittajilta, kuten suomalaisilta eläke- ja vakuutusyhtiöiltä. Kullekin pääomarahastolle on määritelty sijoituskriteerit, joiden mukaan pääomasijoittaja sijoittaa hallinnoimansa rahaston varat kohdeyrityksiin.

Juuri Rahasto II Ky sijoittaa suomalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joiden liikevaihto on tyypillisesti 3–150 miljoonaa euroa ja joiden ydinliiketoiminnoista tulee positiivista kassavirtaa. Sijoitukset koostuvat 20–70 %:n osakeomistuksesta sekä mahdollisesta juniorlainasta.

Sijoituksen edellytyksenä on, että kohdeyhtiöllä on osaava ja kasvuhakuinen johto, jolla on sekä näkemystä että halua yhtiön merkittävään kasvattamiseen ja kehittämiseen yhdessä Juuren kanssa. Lisäksi Juuri Partners edellyttää, että yhtiön palvelut ja/tai tuotteet ovat kilpailukykyisiä, asiakaskunta vakiintunutta, eikä liiketoiminnassa ole suuria yksittäisiä riskejä.

 

Sijoittaako Juuri Partners johonkin tiettyyn toimialaan?

Juuri Partners ei ole keskittynyt sijoittamaan johonkin tiettyyn toimialaan. Yhteistä Juuren kohdeyhtiöille on sen sijaan hyvä kannattava perusliiketoiminta, kyvykkäät ja motivoituneet yrittäjät sekä toimialan ja yrityksen hyvät kasvunäkymät.

Juuri tukee yrittäjiä yhdessä määriteltyjen teemojen pohjalta. Tyypillisiä panostuskohteita ovat esimerkiksi digitaalisten valmiuksien parantaminen sekä johtamisen kehittäminen niin hallitus- kuin johtoryhmätasollakin. Erillisiä yhteisiä kehitysprojekteja tehdään tarvittaessa rahoituksen, yritysostojen, myynnin- ja asiakkuuksien kehittämisen parissa.

Juurelle on tärkeää nostaa myös vastuullisuus osaksi yritysten liiketoimintaa.  Juurelle vastuullinen toiminta tarkoittaa sitä, että samalla kun tuotteita ja/tai palveluita tuotetaan mahdollisimman pienellä negatiivisella jalanjäljellä, huolehditaan siitä, että yrityksellä on mahdollisimman suuri positiivinen kädenjälki ympäröivään yhteiskuntaan: kyky työllistää, kyky maksaa veroja ja kyky toimia hyvänä yrityskansalaisena. Uskomme vahvasti, että vastuullinen yritysten kehittäminen johtaa myös  parhaaseen mahdolliseen taloudelliseen lopputulokseen, omistaja-arvon kasvamiseen.

 

Mitä yritykselle tapahtuu sijoitusjakson jälkeen?

Pääomasijoittaja on aina väliaikainen omistaja, ja sijoitusjakson pituus on tyypillisesti noin 3–6 vuotta. Juuri tekee osana sijoitusprosessia yrittäjien ja yrityksen johdon kanssa liiketoimintasuunnitelman, missä määritellään yhteiset tavoitteet koko sijoituskaudelle, mukaan lukien yhtiöstä irtaantuminen. Kun yhteiset tavoitteet on saavutettu, on aika kartoittaa yhtiön sopivimmat ostajakandidaatit. Uusia omistajia voivat olla esimerkiksi kotimaiset ja ulkomaiset teolliset toimijat, ns. finanssiostajat tai toiset pääomarahastot. Yhtiö voidaan listata myös arvopaperimarkkinoille.