Omistaja-arvolähtöistä vastuullisuutta

Juuri Partnersin ESG-politiikka

Vastuullinen sijoitustoiminta pohjautuu näkemykseen, jonka mukaan ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja yritystoiminnan johtamiseen liittyvillä asioilla (Environmental, Social and Governance eli ESG) on välitöntä vaikutusta yritysten liiketoiminnan tuloksellisuuteen.

Juuri Partners Oy:n ESG-politiikan kulmakivet ovat sitoutuminen tavoitteisiin, omistaja-arvolähtöisyys, aktiivisuus ja olennaisuus sekä raportointi ja osallistuminen. Juuri Partners Oy:n hallitus hyväksyy yhtiön noudattamat vastuullisuusperiaatteet.

Tavoitteisiin sitoutuminen

Juuri Partners Oy on sitoutunut toimimaan sijoittajana ja omistajana vastuullisesti. Vastuullisuustyömme tavoitteena on kehittää entistä arvokkaampia, kasvukykyisempiä ja vastuullisempia yrityksiä suomalaiseen yhteiskuntaan.

Pääomasijoitusyhtiönä voimme vaikuttaa vastuullisuuskysymyksiin parhaiten salkkuyhtiöidemme kautta. Tämän vuoksi vastuullisuus on integroitu osa sijoitusprosessiamme, omistaja-agendaamme ja raportointiamme. Olemme luoneet yhteistyössä vastuullisen sijoittamisen asiantuntijoiden kanssa Juuri Partnersin toimintaan sopivat työkalut vastuullisuustyömme tavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä työkalut tukevat koko sijoitusorganisaatiotamme sijoituskohteiden valinnassa sekä olennaisten vastuullisuusteemojen tunnistamisessa ja johtamisessa salkkuyhtiössämme.

Omistaja-arvolähtöisyys

Sijoitustoimintamme tavoitteena on salkkuyhtiöidemme omistaja-arvon pitkäjänteinen kasvattaminen kytkemällä vastuullisuusteemat salkkuyhtiöidemme strategisiin tavoitteisiin. Uskomme, että vastuullisuus on tärkeä näkökulma salkkuyhtiöidemme arvon kasvattamisessa ja salkkuyhtiöihimme liittyvien riskien hallinnassa. Pyrimme tunnistamaan jo sijoitusvaiheessa salkkuyhtiöidemme olennaiset vastuullisuuskysymykset ja niiden mahdolliset vaikutukset omistaja-arvoon. Vastuullisuusnäkökulmat voivat myös johtaa sijoituskohteiden poissuljentaan.

Aktiivisuus ja olennaisuus

Aktiivisena vähemmistöomistajana meillä on mahdollisuus vaikuttaa suoraan salkkuyhtiöidemme vastuullisuuskysymyksiin. Salkkuyhtiömme ovat kuitenkin pk-yrityksiä ja meidän on mitoitettava vastuullisuustyömme kohdeyritystemme resurssien ja vastuullisuuskysymysten olennaisuuden mukaisesti. Toiminnallemme on keskeistä omistaja-arvoon vaikuttavien olennaisten vastuullisuuskysymysten systemaattinen seuranta ja johtaminen salkkuyritystemme omistajana.

Raportointi ja osallistuminen

Raportoimme vastuullisuusasioista osana taloudellista raportointiamme neljännesvuosittain. Lisäksi tapaamme sijoittajiamme ja muita sidosryhmiämme säännöllisesti käydäksemme jatkuvaa keskustelua vastuullisuusteemoista. Pyrimme myös osallistumaan aktiivisesti vastuullisen sijoittamisen ja omistamisen edistämiseen toimialallamme.